KALENDÁŘ
loader Načítám...
KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Božejov

394 61 Božejov 1

IČ: 75000083

Datová schránka: dw2mbtc

Telefon: 565 397 322

E-mail: zs.bozejov@seznam.cz

Více informací v kontaktech.

Vnitřní řád ŠD

 

Řád školní družiny

Školní družina (dále jen ŠD) se nachází v přízemí budovy. Pro svoji činnost může využívat veškeré učebny školy včetně vybavení učeben, též tělocvičnu včetně vybavení.

 

Provozní doba ŠD:                 pondělí:         6,30– 7,30; 11.45 – 16.00hodin

                                               ostatní dny:   6,30– 7,30; 11.45 – 15.00hodin

 

Při vyzvedávání dětí ze ŠD použijí rodiče  zvonek u vchodových dveří družiny a po vpuštění si osobně dítě vyzvednou. 

První a poslední den školního vyučování končí školní družina v 11. 00 hodin. 

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí písemnou formou do zápisního lístku  rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v ŠD a odchylky od docházky sdělí rodiče vždy písemně se svým podpisem,  datem, hodinou odchodu a informací, zda žák odchází sám nebo v doprovodu. Telefonická nebo ústní  dohoda není možná! 

Na základě směrnice školy, která stanovuje výši  úplaty ve školní družině, bude od 1. 9. 2017 vybírán od zákonných zástupců příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve výši 75,-- Kč za měsíc. Poplatek rodiče hradí ve dvou termínech – do 20. září je třeba uhradit poplatek za měsíce září - prosinec (4x75Kč=300Kč) a do 20. února za měsíce leden – červen (6x75Kč=450Kč). V případě dlouhodobé nemoci dítěte (30 dní), bude poplatek na základě písemné žádosti zákonného zástupce vrácen.

O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci nižších ročníků.

V období podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin není družina v provozu.

V případě opakovaného opožděného vyzvedávání žáka ze školní družiny se škola obrátí na OSPOD.

Pokud se žák nedostaví do ŠD, školní družina za žáka nezodpovídá. 

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

1. Žáci odchází do školní družiny po obědě společně s vychovatelkou.

2. Mimořádný odchod pouze s písemnou žádostí zákonného zástupce.

3. Pitný režim pro děti je zajištěn ze školní jídelny.

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE VŠEMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

1. Dodržovat řád ŠD, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli žáci seznámeni.

2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem ŠD, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví své i jiných osob.

3. Akcí pořádaných ŠD mimo rámec běžného provozu se žák zúčastní vždy s písemným souhlasem rodičů. 

4. Dodržovat zásady bezpečnosti. Nevolnost nebo poranění hlásí ihned vychovatelce.  

5. S veškerým vybavením a zařízením ŠD zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil.

- Vypůjčené hry před odevzdáním srovná a překontroluje.

- Dojde-li k poškození, oznámí to vychovatelce.

- Úmyslné poškození věcí uhradí rodiče.

6. Chodit do ŠD podle zápisního lístku a účastnit se činností organizovaných ŠD.

7. Zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat všechny prostory včetně šaten v čistotě a pořádku a chránit majetek před poškozením.

8. Po příchodu do ŠD si odloží  oděv a obuv na vyhrazené místo a přezuje se. Veškeré oblečení a přezutí mají žáci označené. Cenné věci si berou s sebou, za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Mobilní telefony musí být vypnuté po celou dobu pobytu ve školním areálu! (Kromě výjimečných situací, kdy se žák na použití mobilního telefonu domluví s pedagogickým pracovníkem.)

9. Před odchodem domů žák nikdy neodchází bez oznámení a rozloučení. Zanechá po sobě pořádek.

10. Žáci se chovají zdvořile k dospělým i ostatním dětem. Zdraví všechny dospělé osoby. Dospělé osoby oslovují „paní vychovatelko, paní učitelko, pane řediteli" apod.. 

11. Žák nesmí bez dovolení vychovatelky opustit prostory, ve kterých právě probíhá činnost oddělení a pracuje podle pokynů vychovatelky.

12. V případě opakovaného porušování řádu školní družiny (hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním spolužákům a pedagogickým pracovníkům, nedodržování stanovené docházky a samovolné opuštění areálu školy) může být žák vyloučen z docházky do ŠD. 

 

Školní řád ŠD byl schválen pedagogickou radou 28. 8. 2017, platný je od 1. 9. 2017.

 

Ředitelka:                             Mgr. Alena Matoušová

Vedoucí vychovatelka:       Mgr. Marie Simandlová

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru