KALENDÁŘ
loader Načítám...
KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Božejov

394 61 Božejov 1

IČ: 75000083

Datová schránka: dw2mbtc

Telefon: 565 397 322

E-mail: zs.bozejov@seznam.cz

Více informací v kontaktech.

 

 

 

Přihláška ke stravování žák zš

Základní škola a mateřská škola Božejov

394 61 Božejov 1

Vážení rodiče,

     podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je školní jídelna povinna vést matriku strávníků.  Proto Vás  na začátku každého školního roku žádáme o vyplnění přihlášky ke stravování. Pozdější změnu jakéhokoliv z údajů je zákonný zástupce žáka povinen neprodleně oznámit vedoucí školní jídelny.

     Informační část přihlášky si můžete odstřihnout a uchovat pro vaše potřeby, vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte obratem zpět. Veškeré informace (řád školní jídelny a výdejny) je možné získat na webových stránkách www.zsbozejov.cz, tištěná forma je v ZŠ i MŠ k zhlédnutí po celý školní rok.  Na počátku školního roku jsou informace o stravování předávány na třídních schůzkách, kde jsou zástupci žáků seznámeni s řádem školní jídelny a výdejny. V případě nepřítomnosti je povinen zástupce žáka se včas s řádem seznámit sám. Dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 731 714 135, emailové adrese sjbozejov@volny.cz či osobně ve školní jídelně.

     Žák školy (vyhláška č. 107/2005 o školním stravování) má nárok během školní docházky odebrat v době přítomnosti denně oběd v dotované ceně. V době nečekané nemoci je nutné obědy odhlásit nejpozději ráno do 8.00 hod. (osobně či telefonicky tel.: ZŠ – 731 714 135, MŠ - 565 397 318,  emailem pouze do  13.00 předchozího dne). Pokud je Vám absence známa již předem, prosím o odhlášení do 13. hodiny předchozího dne. První den nepřítomnosti žáka ve škole/školce, je možné odebrat stravu za zvýhodněnou cenu v přineseném jídlonosiči. Od druhého dne nepřítomnosti již nemá žák nárok na zvýhodněné stravování, ale může si odebrat stravu v jídlonosiči za plnou cenu (včetně věcných a režijních nákladů). Pokud není oběd v čas odhlášen, je automaticky považován za přihlášený a bude účtován. První den nemoci v dotované ceně, ostatní dny za plnou cenu (cena viz řád školní jídelny). Včasným odhlášením se vyhnete zbytečným platbám.

    Stejná pravidla platí i v případě přihlášení oběda. Po návratu do školy/školky je nutné oběd přihlásit. V MŠ při příchodu ráno do 8.00 hodin. Pokud přijde dítě déle, je nutné do té doby zavolat a oběd na daný den přihlásit. V ZŠ  stačí aby před vyučováním žák přihlásil oběd v jídelně osobně nebo rodiče zavolají na telefon 731 714 135 nejpozději však do 8.00 hodin. Pracovníci školní jídelny nezjišťují docházku v daný den, pokud dítě tedy nepřihlásíte, může se stát, že zůstane bez oběda!

     Každý strávník má své variabilní číslo, pod kterým je evidován. Stravné je možné platit složenkou či inkasem. V případě platby inkasem je nutný souhlas s trvalým příkazem k inkasu u Vašeho peněžního ústavu a zároveň doporučujeme zadat nejvyšší možnou částku  „limit“ pro inkaso na jeden měsíc.  Pokud máte 2 a více dětí, ujistěte se, zda je možné strhávat inkaso vícekrát v jednom měsíci. Peněžní ústav školy: Česká spořitelna, a.s. Pelhřimov, č.ú.: 622481339/0800. Ceny stravného a další informace o  školním stravování jsou uvedeny ve školním řádu jídelny a výdejny.

Děkuji za vyplnění přihlášky a přeji pohodový školní rok.  Římalová Jana – vedoucí ŠJ

 

 

Přihláška ke stravování ve školní jídelně – žák  ZŠ

 

Příjmení a jméno žáka/žákyně   …………………………Třída ZŠ…………..................………….…

 

Třída MŠ……………..…….……..……………....…Školní rok ……..........................................……..

 

Datum narození…………………………….…………e-mail………………….…..…………….....……

 

Bydliště…………………………………………………………………………………….....…..…………

 

Příjmení a jméno otce……………..........................….…… Telefon…………….......…………...……

 

Příjmení a jméno matky……………............................…… Telefon…………….......…………………

 

Úhrada stravného :                                    složenkou  / bankovním převodem / inkasem  (vyberte  jednu  variantu)   

            

                       inkasem  z účtu č…………………………………………..  

 

                       Podpisem přihlášky souhlasím s prováděním inkasa z mého účtu.

 

 

Potvrzuji pravdivost údajů, zavazuji se , že budu včas provádět úhrady (do 20. následujícího měsíce)  a budu dodržovat řád školní jídelny / výdejny.  Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

 

 

 

 

V …………………  Dne……………      Podpis zákonného zástupce:………........................………


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru