KALENDÁŘ
loader Načítám...
KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Božejov

394 61 Božejov 1

IČ: 75000083

Datová schránka: dw2mbtc

Telefon: 565 397 322

E-mail: zs.bozejov@seznam.cz

Více informací v kontaktech.

 

 

 

Interní řád školní jídelny a výdejny

 

Řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Božejov

_­­­­­________________________________________________________________________

 

1. Škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny:

1.1.  Školní stravování žákům školy a dětem mateřské školy.

1.2.  Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace.

1.3. V rámci doplňkové činnosti stravování cizím strávníkům.

1.4. V rámci doplňkové činnosti stravování bývalým zaměstnancům.

1.5. Praktikantům a učitelům na částečný úvazek.

 

 

2. Stravování je poskytováno v souladu s platnými zákony (podmínky na poskytnutí stravy)

2.1. Žák ZŠ a MŠ má nárok na dotovanou stravu, pokud je přihlášen ke školnímu stravování a  je přítomen v ZŠ a MŠ. V případě nepřítomnosti má nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci. Zástupce žáka má povinnost vždy včas stravu odhlásit a před návratem do školy oběd opět přihlásit. Podrobněji přihlašování a odhlašování rozepsáno v bodě č. 4.

 2.2. Zaměstnanec má nárok na dotovaný oběd, pokud je přihlášen ke školnímu stravování a odpracoval-li pro organizace nejméně 3 hodiny v daný den. Nemá nárok v době pracovní neschopnosti, v době řádné dovolené nebo neplaceného volna, v době mateřské dovolené a v době studijního volna. Zaměstnanec je povinen v tyto dny oběd odhlásit nebo mu bude účtován v plné výši.

2.3. Strávníci doplňkové činnosti mají nárok na oběd v plné ceně (režijní náklady + cena potravin), pokud si jej včas přihlásí (viz bod č.4).

2.4. Bývalý zaměstnanec vlastní organizace, který odešel do důchodu v době právní subjektivity zš a mš, má nárok na oběd ve zvýhodněné ceně (cena potravin), pokud si jej včas přihlásí. (viz bod č.4).

2.5. Praktikant a učitel na částečný úvazek má nárok na oběd ve zvýhodněné ceně (cena potravin), pokud v daný den odpracoval nejméně 3 hodiny a pokud si jej včas přihlásí. (viz bod č.4).

 

 

3. Provozní doba ve školní jídelně

3.1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:00 do 13:00.

3.2. Provoz školní jídelny bude uzavřen se souhlasem zřizovatele v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin. Mimořádně lze uzavřít provoz ve dnech ředitelského volna pro žáky, sanitárního dne či při havarijním stavu.

3.3. Výdej stravy je stanoven ve dnech stravování od 10:45 do 12:45.

Výdej cizím strávníkům 10:45 – 11:15

Výdej žákům 11:25 – 12:45

Tyto časy musím být dodržovány především ze strany cizích strávníků, aby v době výdeje žákům již byla strava v doplňkové činnosti vydána.

 

4. Způsob přihlašování a odhlašování obědů

4.1. Strava se odhlašuje a přihlašuje osobně, telefonicky (ZŠ – 731 714 135, MŠ - 565 397 318) nebo emailem (sjbozejov@volny.cz). Nejpozději jeden pracovní den předem do 13:00, odhlášení pomocí SMS není možný.

4.2. V případě náhlé nepřítomnosti (např. nemoc) lze odhlásit oběd do 8:00 téhož dnePOUZE VŠAK TELEFONIKY NEBO OSOBNĚ.

4.3. V případě dlouhodobější absence, kdy není předem znám den nástupu, je nutné při příchodu  oběd včas přihlásit. Není možné spoléhat, že žák ZŠ a MŠ je automaticky přihlášen v den návratu do školy. Vedoucí ani kuchařky ŠJ nejsou povinni zjišťovat počty strávníků ve třídách a bude uvařeno podle nahlášeného stavu (viz bod 4.1,) do 8.00 téhož dne. U žáků ZŠ stačí osobně oběd přihlásit v den návratu v jídelně ráno před vyučováním, ideálně však oběd přihlásit předem (viz bod 4.1.). Nepřihlášený žák po dlouhodobé nemoci zůstává bez stravy!

4.3. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. Stravné za neodebraný oběd bude naúčtováno:     

       žák – v 1.den nepřítomnosti žáka v dotované ceně, od 2.dne nepřítomnosti žáka v plné ceně (včetně provozních a mzdových nákladů),

       zaměstnanec – v den nároku (viz bod č.2.2.) v dotované ceně, v den, kdy nemá nárok na dotovaný oběd v plné ceně.

       cizí strávník – v plné ceně oběda.

5. Způsob vydávání obědů

5.1. Strava pro žáky MŠ a ZŠ je vydávána v určený čas (bod 3.3.) ve výdejnách k okamžité spotřebě.

5.2. Strava pro cizí strávníky je vydávána ve výdejně ZŠ v určený čas (bod 3.3.) přímo ke konzumaci nebo do jídlonosiče u výdejního okénka pro cizí strávníky.  Po uplynutí výdejního času je nevyzvednutý jídlonosič uložen na odkládací stolek pro prázdné jídlonosiče. Jídelna již neručí za kvalitu stravy po výdejní době a kvalitu sníženou vlivem přepravy oběda v jídlonosiči.

 

 

6. Úhrada stravného ve školní jídelně

6.1. Stravné se hradí zpětně za  přihlášené obědy, vždy do dvacátého kalendářního dne následujícího měsíce. Platba je za obědy přihlášené nikoli odebrané.

6.2. Možnosti placení stravného jsou:

a) bezhotovostně inkasem z účtu strávníka,

b) bezhotovostně poštovní složenkou, bankovním převodem,

c) bezhotovostně fakturací firmám  na základě skutečně přihlášené stravy.

6.3. Ve výjimečných případech je možná úhrada v hotovosti. Například platba dlužníka, je odebrána     strava jednorázově. Situaci posoudí vedoucí školní jídelny.

 

 

7. Nárok žáka na hmotnou péči ve ŠJ

7.1. Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za            pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může stravu odnést v           jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zákonný zástupce)             stravu za zvýhodněnou  sazbu  odebrat nemůže. Je  však  možné nahlásit si  oběd  jako  cizí strávník         v rámci doplňkové činnosti.

 

 

7.2. Sazby stravného

       Viz.  příloha č. 1.

 

 

 

8. Pokyny pro strávníky

8.1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se zde         zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují. Vstup do školní kuchyně je povolen pouze osobám, které v ní pracují a pracovníkům kontrolních orgánů, kteří jsou oprávněni provádět kontrolu školní    jídelny.

8.2. Dohled nad nezletilými žáky zajišťují pedagogové školy.

8.3. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí a kuchařek školní jídelny a pověřených osob vykonávajících dozor. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti, nehlučí a s jídlem chodí opatrně. Případný  úraz okamžitě hlásí dozoru. 

8.4. Strávníci použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí. Příbory do připraveného košíku,   talíře a skleničky na okénko.

8.5. Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle atd.).

8.6. Při  rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník či dozor okamžitě pracovníkovi  školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.

8.7. Jídelní lístek včetně alergenů je k dispozici ve školní jídelně a na internetových stránkách www.zsbozejov.cz. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

8.8. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, alergenů, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka. Připomínky je možné podat osobně, poštou, elektronickou poštou či telefonicky. Za stravu odpovídá vedoucí jídelny a hlavní kuchařka.

8.9. Případné alergie žáků mají rodiče povinnost nahlásit včas a potvrdit lékařskou zprávou. Za alergické   reakce způsobené stravou u žáků bez tohoto potvrzení školní jídelna nezodpovídá.

8.10. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel. Jídlo je určené k okamžité konzumaci v jídelně.

8.11. S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci a jejich zástupci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve školní jídelně a na internetových stránkách.  Zákonní zástupci pak dále osobně na školních schůzkách. Strávníci či jejich zákonní zástupci jsou povinni na  začátku každého školního roku vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování  (i v případě, že nenastaly žádné změny oproti minulé přihlášce) a veškeré změny ihned nahlašovat vedoucí jídelny v průběhu celého školního roku. Podpisem stvrzují, že jsou seznámeni s tímto řádem ŠJ a souhlasí s jeho plněním.

8.12. Bližší informace podává vedoucí školní jídelny.

 

 

                                                                             

Řád školní jídelny- výdejny

Základní škola a mateřská škola Božejov

_______________________________________________________________________

 

 

1. Škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny - výdejny

 

1.1. Školní stravování dětem mateřské školy.

1.2. Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace (bod 2.2. řád školí jídelny)

 

 

 

2. . Provozní doba ve školní jídelně- výdejně

 

2.1.Provozní doba ve školní jídelně - výdejně je stanovena na pondělí až pátek 6:45 až 15:00.

2.2. Výdej stravy je stanoven ve dnech stravování od           8:45    přesnídávka

                                                                                              12:00    oběd

                                                                                              14:30    svačina  

 

 

3. Způsob přihlašování a odhlašování obědů

 

3.1. Strava se odhlašuje a přihlašuje osobně, telefonicky (ZŠ – 731 714 135, MŠ - 565 397 318) nebo emailem (sjbozejov@volny.cz). Nejpozději jeden pracovní den předem do 13:00, odhlášení pomocí SMS není možný.

3.2. V případě náhlé nepřítomnosti (např. nemoc) lze odhlásit oběd do 8:00 téhož dnePOUZE VŠAK TELEFONIKY NEBO OSOBNĚ.

3.3. Stravu je nutné odhlásit vždy, když je žák nepřítomen telefonicky, osobně či emailem (viz bod č. 3.1.) Při delší nemoci zástupce žáka odhlásí příslušný počet dnů a jakmile žák opět nastoupí do MŠ, strava mu bude přihlášena (pokud nastoupí do 8.00 hodin). V případě, že se žák dostaví do MŠ po osmé hodině, je nutné stravu telefonicky přihlásit nejpozději do 8.00 v daný den.

3.4. Odhlásit je možné přesnídávku, oběd i odpolední svačinku samostatně. V případě ranní přesnídávky a oběda platí jeden pracovní den předem do  13.00 hodiny. U náhlé absence do 8.00 hodin v daný den. Odpolední svačinku lze odhlásit předem do 13.hodiny  (telefonicky, emailem, osobně), nebo v daný den do 8.hodiny (pouze osobně či telefonicky).

 

 

 

4. Pokyny pro strávníky

 

4.1. Strava je servírována: přesnídávka a svačina na tácky, oběd na talíře – malým dětem přímo na prostřený stůl polévku i hlavní chod a je jim i použité nádobí odnášeno, předškoláci si pro hlavní chod chodí přímo k výdeji a odnáší si jídlo ke stolu. Po jídle talíř předškoláci odnáší na servírovací  stolek. Děti s pomocí pedagogů dbají na kulturu stolování, s jídlem i použitým nádobím chodí opatrně. Na vše dohlíží učitelé.

4.2. Veškeré použité nádobí se odkládá na servírovací vozík.

4.3. Výdejna zajišťuje pitný režim dětí.

4.4. Hotová jídla jsou dopravovaná do výdejny ve speciálních termosech ze školní jídelny.

4.5. Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro děti pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zákonný zástupce) stravu za zvýhodněnou sazbu odebrat nemůže. Je však možné nahlásit si oběd jako cizí strávník v rámci doplňkové činnosti.

4.6. Jídelní lístek včetně alergenů je k dispozici ve školní jídelně, výdejně a na internetových stránkách www.zsbozejov.cz. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

 

4.7. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, alergenů, technických a hygienických závad provozu           školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka. Připomínky je možné podat osobně,           poštou, elektronickou poštou, faxem či telefonicky. Za stravu odpovídá vedoucí jídelny a hlavní            kuchařka        

4.8. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel. Jídlo je určené k okamžité konzumaci.

4.9. Případné alergie žáků mají rodiče povinnost nahlásit včas a potvrdit lékařskou zprávou. Za alergické      reakce způsobené stravou u žáků bez tohoto potvrzení školní jídelna nezodpovídá.

4.9. S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci a jejich zástupci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve školní jídelně a na internetových stránkách.  Zákonní zástupci pak dále osobně na školních schůzkách. Strávníci či jejich zákonní zástupci jsou povinni na  začátku každého školního roku vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování  (i v případě, že nenastaly žádné změny oproti minulé přihlášce) a veškeré změny ihned nahlašovat vedoucí jídelny v průběhu celého školního roku. Podpisem stvrzují, že jsou seznámeni s tímto školním řádem a souhlasí s jeho plněním.

4.8. Bližší informace podává vedoucí školní jídelny.

 

 

5. Sazby stravného

 

Viz příloha č.1.

      

 

6. Úhrada stravného ve školní jídelně

 

5.1. Stravné se hradí zpětně za přihlášené obědy, vždy do dvacátého kalendářního dne následujícího měsíce.

5.2. Možnosti placení stravného jsou:

       a) bezhotovostně inkasem z účtu strávníka,

       b) bezhotovostně poštovní složenkou /  bankovním převodem,¨

         c) ve výjimečných případech je možná úhrada v hotovosti. Například platba dlužníka, je odebrána strava jednorázově. Situaci posoudí vedoucí školní jídelny.

 

 

 

Příloha č.1 k řádu školní jídelny/výdejny

Základní škola a mateřská škola Božejov

_______________________________________________________________________

 

Sazby stravného

Žáci jsou rozděleni do skupin dle věku. Toto členění je určeno vyhláškou č. 107/2005 Sb. Příloha č. 2 - Finanční limity na nákup potravin. Tyto limity určují minimální a maximální výši ceny za jednotlivé jídlo. Sazby stravného mohou být v průběhu roku změněny v důsledku změn cen dodavatelů. Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Božejov mají v ceně oběda pouze cenu potravin a strávníci v doplňkové činnosti (vyjímka důchodci vlastní org., praktikanti a učitelé na část. úvazek viz bod č. 2) v ceně provozních, mzdových a potravinových nákladů.

Skupiny:

 

a) děti      3 -  6 let                       38,- Kč  celý den

                                                     30,- Kč   přesnídávka + oběd

                                                       8,-  Kč   svačina

 

      

       b) děti od 7 let (dovrší 7 let do 31.8. v daném školním roce)

 

                                                           44,- Kč   celý den

                                                           35,- Kč   přesnídávka + oběd

                                                             9,- Kč   svačina

 

 

c) žáci     7 – 10 let                       27,- Kč  oběd

 

 

d) žáci   11  - 14 let                      30,- Kč  oběd

 

 

e) zaměstnanci vlastní organizace         40,- Kč oběd

 

 

 

f) Doplňková činnost     1) cizí strávníci konečná cena                                    78,- Kč

                                           z toho    - provozní náklady                                            20,- Kč

                                                        - mzdové náklady                                              18,- Kč

                                                         - náklady potravin                                             40,- Kč

                                        2) důchodci vlastní organizace (viz řád bod č.2.3.)  40,- Kč

                                        3) praktikanti, učitelé část. ú. (odpracováno od 3 h/den) 40,-

                                        4) plná cena v případě neodhlášení stravy v případě nesplnění podmínek na dotovaný oběd (viz řád bod č.2) k základní sazbě se přičítají provozní náklady 38,- Kč

V Božejově 26. 8. 2019     

Jana Římalová - vedoucí ŠJ

Mgr. Alena Matoušová - ředitelka školy


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru